Hoạt động hoạt trời là một hoạt động hình thành kĩ năng sống cho trẻ. Khi tham gia vào hoạt động trẻ biết hòa đồng, khi giao tiếp trẻ dùng ngôn ngữ nói để giao lưu với nhau qua các trò chơi. Qua đó trẻ thể hiện diễn đạt bằng lời nói, nói tròn câu