Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 16
Năm 2022 : 3.681
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ, Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/7/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 22/7/2021 của Huyện ủy Vạn Ninh

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ, Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/7/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 22/7/2021 của Huyện ủy Vạn Ninh

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ, Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/7/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 22/7/2021 của Huyện ủy Vạn Ninh
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬCLƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNGĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG